Upoważnienie do odbioru dziecka

Dziecko może być odebrane z przedszkola przez upoważnioną na piśmie osobę dorosłą inną niż rodzice lub prawni opiekunowie.

PLIK DO POBRANIA: