Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - grupy starsze

630-800        Schodzenie się dzieci, zabawy w małych zespołach integrujące grupę. Udział dzieci w przygotowaniu materiałów i pomocy do zajęć.

800-1300 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

800-825          Zabawy indywidualne i zespołowe odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Praca uzupełniająca i utrwalająca treści programowe.

             Ćwiczenia poranne.

825-830          Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania.

830-900        Śniadanie.

900-1000      Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej poprzez zajęcia z całą grupą lub w zespołach.

1000-1030    Zabawy dowolne w sali z minimalnym udziałem nauczyciela. Przygotowanie do wyjścia do ogrodu.

1030-1200    Pobyt na powietrzu.
Zabawa ruchowa. Wycieczki i spacery z elementem dydaktycznym, obserwacje przyrodnicze, gry sportowe i terenowe, zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych.

1200-1230      Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

1230-1300      Obiad.

1300-1420     Odpoczynek poobiedni. Relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek, utworów literackich i muzycznych. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i mającymi trudności.

1420-1430     Przygotowanie do podwieczorku, zabawa ruchowa

1430-1445      Podwieczorek.

1445-1730     Zabawy dydaktyczne i tematyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek - praca uzupełniająca i utrwalająca treści programowe. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w ogrodzie lub w sali. Rozchodzenie się dzieci.

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA – grupy młodsze

630-800      Schodzenie się dzieci. Zabawy w małych zespołach integrujące grupę. Zabawy w kącikach zainteresowań

800-1300 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

800-820     Zabawy dowolne, samorzutne wg inwencji dzieci. Zabawa ruchowa.

 

820-830     Czynności porządkowe. Doskonalenie samoobsługi (czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania).

 

830-900     Śniadanie.

 

900-930     Zajęcia z całą grupą organizowane i kierowane przez nauczycielkę
– realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

930-1030   Zabawy dowolne, samorzutne wg inwencji dzieci w małych grupach
lub indywidualne z minimalnym udziałem nauczycielki.

 

1030-1200  Pobyt na powietrzu. Zabawa ruchowa. Wycieczki i spacery z elementem dydaktycznym lub rekreacyjnym, obserwacje przyrodnicze, gry sportowe i terenowe, zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych.

 

1200-1230  Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

 

1230-1300  Obiad.

 

1300-1420  Zajęcia dodatkowe. Odpoczynek poobiedni. Relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek, utworów literackich i muzycznych.

 

1420-1430  Przygotowanie do podwieczorku. Zabawa ruchowa.

 

1430-1500  Podwieczorek.

 

1500-1730  Zabawy dowolne wg inwencji dzieci. Praca indywidualna lub w małych zespołach. Zabawy konstrukcyjne i tematyczne, utrwalające treści programowe. Pobyt w ogrodzie – zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.