Regulamin Przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 1

 • Przedszkole pracuje w godz. 7 00–17 00

 • Dzieci przyprowadzać należy do godz. 8 30

 • Przedszkole realizuje podstawę programową w godz. 800–1300

 • W związku z realizacją obowiązku przedszkolnego przez dzieci 6 – letnie rodzice są zobowiązani usprawiedliwić każdorazową nieobecność dziecka.

 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców i osoby dorosłe upoważnione przez rodziców na piśmie.

 • Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu.

 • W sytuacji, gdy notorycznie rodzice nie wywiązują się z w/w obowiązków i zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka np. dziecko pozostaje w placówce po godz. 17 00 przedszkole powiadamia odpowiednie instytucje.

 • Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów (praca, dom).

 • Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania odpłatności za przedszkole. Terminy zbierania opłat podawane są do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń. 
  W przypadku zalegania z opłatami dziecko może być skreślone z listy wychowanków.

 • Do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe.

 • W przedszkolu nie ma możliwości podawania dzieciom żadnych leków (paraleków, witamin, syropów itp.).

 • Posiłki wydawane są w godzinach:

  • Śniadanie: 830900

  • Obiad:      12001300

  • Podwieczorek: 14151430

 • Nie ma możliwości wydawania posiłków poza wymienionymi godzinami.

 • Przedszkole oprócz posiłków przewidzianych w codziennym jadłospisie umożliwia stosowanie diety eliminacyjnej w przypadku stwierdzonej i udokumentowanej alergii pokarmowej.

 • Wyposażenie dzieci:
  Kapcie na zmianę,
  Komplet ubrań na zmianę,
  Chusteczki higieniczne,

 • Informacji dotyczących dzieci udziela personel pedagogiczny.

 • Zabronione jest samowolne umieszczanie na tablicy informacyjnej przedszkola ogłoszeń, reklam itp.

 • Rodzice robiący zdjęcia na terenie przedszkola są zobowiązani do niepublikowania ich w mediach.